Thất Sát tại Cung Huynh Đệ


Thất Sát: Phải nhìn mệnh cung để đoán định số lượng, thường ít anh em, có khắc, mỗi người một phương, ít được giúp đỡ. Hội Tả Hữu Khoa Quyền Lộc, nhiều anh em, kiến Tứ sát Thiên Hình, khó tránh được hình khắc, ít anh em, thậm chí không có. Hỏa Linh Kình Đà, anh em có tai nạn thương tật.

Thất Sát cư thìn tuất, anh em phú quý.

Thất Sát cư dần thân, anh em mỗi người một phương, có tài năng. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch