Địa Không, Địa Kiếp tại Cung Phụ Mẫu


Địa Không, Địa Kiếp: Tính cách ít chịu ảnh hưởng của cha mẹ, bản thân không thể chấp nhận cách giáo dục của cha mẹ, có sự phản kháng, nhưng sẽ hiếu dưỡng cha mẹ. Duyên với cha mẹ không sâu đậm, bản thân không sống cùng cha mẹ, ít khi ở cùng nhau. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch