Thiên Hình tại Cung Phu Thê


Thiên Hình: (Người sinh giờ mão, Thiên Hình tất ở cung phu thê) Miếu vượng nam chủ muộn hôn mà vợ tính cương, nữ chủ ức hiếp chồng, hội Tứ sát thì nam nữ đều cô quả, được cát tinh đồng chiếu vẫn bất hòa. Thiên Hình nhập phu thê chủ phối ngẫu thân thể có thương tật. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch