Địa Kiếp - Địa Không tại Cung Tật Ách


Địa Kiếp - Địa Không: Tai họa nhẹ, cũng chủ váng đầu, hoa mắt... đồng thủ với cát tinh thì một đời ít tai bệnh. Thể chất tướng mạo ít chịu di truyền từ cha mẹ, không giống cha cũng không giống mẹ.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch