Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt tại Cung Thiên Di


Được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát, nhiều việc như ý. Nếu gia các sao xấu Tứ sát thì chủ tiểu nhân không vừa ý, cũng chủ tranh chấp với người khác. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch