Mộng thấy đình, đài, lầu gác.


Mộng thấy đình, đài, lầu gác.

- Mộng thấy "Thị Khang đình": Là điểm sinh quí nữ.

- Mộng thấy ngôi đình cao lớn: Chủ về mọi việc yên ổn ngưng đọng.

- Mộng thấy ngôi đình cao lớn tầng tầng lớp lớp: Là điểm thân chủ phú quý mạnh khỏe.

- Mộng thấy đình đổ nát hoang tàn: Là điểm có hại đến đường ân trạch.

- Mộng thấy linh đài: Giấc mộng này chủ về có thêm sự giúp đỡ của bạn bè.

- Mộng thấy lên đài cao nhìn ra xa: Giấc mộng này là điểm có việc vui mừng.

- Mộng thấy Bạch Vương lầu: Sĩ tử có giấc mộng này là điểm không may, dễ bị đoản mệnh.

- Mộng thấy lầu son gác tía: Chủ về tinh khí hưng vượng mạnh mẽ.

- Mộng thấy lâu đài lún đổ: Là điềm bệnh tật ám ảnh.

- Mộng thấy gác cao: Văn nhân và người đang làm quan cao có giấc mộng này là điềm được hiển đạt.

- Mộng thấy gạch đá đổ nát hoang tàn: Là điềm không may mắn.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch