Mộng thấy đồng sắt


Mộng thấy đồng sắt

- Mộng thấy cột đồng chuyển động: Là điềm đại quý.

- Mộng thấy mất sắt: là điềm đổ ngã

- Mộng thấy người cầm đồ dùng bằng sắt vào nhà: Chủ về gia đình bị bệnh tật ám ảnh.

- Mộng thấy nuốt sắt: Chủ về có bệnh ở lá nách

- Mộng thấy được sắt: Chủ về được cấp thêm y phục.

- Mộng thấy ngựa sắt: Chủ về có việc phải đi xa, cũng chủ về tiếng tăm lừng lẫy.

- Mộng thấy ngựa sắt vào kho: Chủ về có hỏa hoạn nên nhanh chóng cầu giải.

- Mộng thấy rèn sắt thành đồ dùng: Là điềm vật mất sẽ tìm thấy. Được vật sẽ mất đi.

- Mộng thấy sắt phát ra ánh sáng: Chủ về có việc binh đao.

- Mộng thấy gậy sắt như ý: Là điềm xuất gia tu đạo.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch