A công

A công

A công
công
Bình chọn
Tiếng vợ gọi cha của chồng, bố chồng
Bình chọn
Người thợ, người làm ra vật dụng
Bình chọn
Hay khéo giỏi, giỏi tay nghề
Bình chọn
Người chơi nhạc
Bình chọn
Gọi chung các quan như Thần công
Bình chọn
Công việc dùng thông với Công, (bộ Lực)
Bình chọn
Tên gọi một nhạc cổ điển
Bình chọn
Tấn công trừng phạt, đánh
Bình chọn
Sửa trị
Bình chọn
Làm
Bình chọn
Trách lỗi của người, đả kích
Bình chọn
Vững chắc
Bình chọn
Khéo léo, giỏi