Ác khẩu

Ác khẩu

Ác khẩu
khẩu
Bình chọn
Chữ nhà Phật, Lời nói ác độc
Bình chọn
Goõ, đập vào