Ác lộ

Ác lộ

Ác lộ
lộ
Bình chọn
Chữ nhà Phật, gọi các vật dơ bẩn trong thân người
Bình chọn
Con đường, đường đi
Bình chọn
Nơi quan trọng
Bình chọn
Khu vực, hành chánh dưới đời Tống và Nguyên , Tống chia nước ra làm nhiều Lộ , Cai quản các Châu, huyện, giống như Tỉnh dưới đời Minh và Thanh
Bình chọn
To lớn như Lộ tẩm (nhà lớn chính tẩm của vua)
Bình chọn
Gọi chung các loại xe, như Ngũ lộ (năm loại xe của thiên tử)
Bình chọn
Mạch lạc, như Tư lộ (mạch suy nghĩ)
Bình chọn
Cách, lối, con đường
Bình chọn
Mặt phương diện
Bình chọn
Đạo lý
Bình chọn
Họ người
Bình chọn
Tặng,biếu cho
Bình chọn
Tiền cuarm của cải
Bình chọn
Con cò
Bình chọn
Tên sông, sông Lộ (Lộ thủy) ở tỉnh Sơn Tây , (Lộ giang) ở Văn Nam
Bình chọn
Tên một loại cây, cây Cam thảo