Ác ngôn

Ác ngôn

Ác ngôn
ngôn
Bình chọn
Lời nói xấu dữ
Bình chọn
Tiếng phát ra miệng để nói lên ý , lời nói
Bình chọn
Nói
Bình chọn
Bàn luận , bàn bạc
Bình chọn
Một chữ hoặc một câu
Bình chọn
Hỏi han
Bình chọn
Tôi, ta
Bình chọn
Chữ trợ từ, không có nghĩa
Bình chọn
Tên đất cổ
Bình chọn
Họ người ( Ngôn Yển, tức Tử Du ), học trò Khổng Tử