Ác tâm

Ác tâm

Ác tâm
tâm
Bình chọn
Lòng ác dữ muốn hại người
Bình chọn
Loại cỏ dùng làm bấc đèn , gọi là Đăng tâm
Bình chọn
Tim , một trong ngũ tạng
Bình chọn
Lòng dạ, suy nghĩ
Bình chọn
Bản tính
Bình chọn
Điều tinh yếu nhất, như tên kinh bát nhã là Bát nhã tâm kinh với nghĩa là kinh tinh yếu nhất của Bát nhã
Bình chọn
Chính giữa, trung ương
Bình chọn
Tên sao trong nhị thập bát tú (sao Tâm)