Ác tật

Ác tật

Ác tật
tật
Bình chọn
Bệnh dữ, nặng
Bình chọn
Một loại cây cỏ, cây tật lẽ , cây củ ấu dùng làm thuốc