Ác thiếu

Ác thiếu

Ác thiếu
thiếu
Bình chọn
Người trẻ tuổi xấu xa ác dữ
Bình chọn
Nhỏ, đời xưa
Bình chọn
Chức quan thứ hai, giúp đỡ chức quan đứng đầu
Bình chọn
Người chưa đến 30 tuổi
Bình chọn
Nhìn, các chư hầu cứ 3 năm đến triều sinh thiên tử, tức 3 năm thấy thiên tử một lần
Bình chọn
Phóng lửa đốt
Bình chọn
Nóng
Bình chọn
Tóc trẻ con để trái đào, dùng làm tiếng gọi tuổi ấu thơ