Ác thủ

Ác thủ

Ác thủ
thủ
Bình chọn
Nắm lấy tay, tỏ ý vui vẻ như bắt tay nhau
Bình chọn
Coi giữ
Bình chọn
Giữ gìn không để mất
Bình chọn
Chờ đợi
Bình chọn
Họ người (Thủ cung- đời Tống)
Bình chọn
Thu hoạch
Bình chọn
Chỉ trên thân người , tay
Bình chọn
Tự tay làm
Bình chọn
Tất cả những động tác do tay làm ra
Bình chọn
Hành động do người làm như :Hung thủ (người làm việc hung ác, giết người)
Bình chọn
Giỏi về kỹ thuật, như Họa thủ (người giỏi vẽ tranh, họa sĩ)
Bình chọn
Kẻ cắp, kẻ trộm, viết là Bát thử hoặc Bát Thủ đều được